ความเป็นมา

               วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

                                                สถานที่ :: 333/3 หมู่ 3  ถนนสุขุมวิท ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 เบอร์โทรศัพท์ :: 038-372-898    

            วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง  สามารถผลิตบุคลากรให้กับท้องถิ่น  ทำให้เกิดคุณค่าและเป็น ประโยชน์ต่อสังคม  ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์  คุณธรรม จริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อสังคม  สามารถสร้างองค์ความรู้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค  ผู้เรียนมีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ

ความเป็นมา | พันธกิจและวัตถุประสงค์ | ตราสัญลักษณ์ | ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ภาพกิจกรรม