ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 

 

         ประกอบด้วย

                        1. มงกุฏ

                        2. วงกลมรอบมงกุฎภายในวงกลมมีข้อความ “วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ”

                        3. ข้อความ “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE”

 

                        มงกุฎ หมายถึง เกียรติยศและความสง่างามของผู้ประสบความสำเร็จ

                        วงกลมรอบมงกุฎ หมายถึง การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

                             ข้อความ “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” หมายความว่า สร้าง ความเป็นเลิศสู่อนาคต

 

                        ประกอบด้วย ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ความมีคุณธรรม อัจฉริยะด้านความรู้ ความ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศต่อบุคคลอื่น

 

สีประจำคณะและหลักสูตร 

สีขาว หมายถึง สีประจำคณะนิติศาสตร์
สีฟ้า หมายถึง สีประจำคณะบริหารศาสตร์
สีดำ หมายถึง สีประจำคณะรัฐศาสตร์

ความเป็นมา | พันธกิจและวัตถุประสงค์ | ตราสัญลักษณ์ | ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ภาพกิจกรรม