วิสัยทัศน์ 


            เป็น คณะวิชาที่เน้นศึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่ได้มาตรฐานในการผลิตกำลังคนระดับ สูงที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันในภาครัฐและ เอกชน

 

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพตลอดทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมสอดคล้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในสังคม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์

2.ให้บริการทางวิชาการและสารสนเทศด้านการบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3.ดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม ประเพณีไทย ให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป

4.ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานในทุกภารกิจดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6.พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในคณะวิชาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

ภาพกิจกรรม