หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

     บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบัญชีจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพ เป็นพนักงาน บัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ สรรพากร นักวิชาการ อาจารย์ นักวิเคราะห์ นักวิจัย เป็นผู้ตรวจสอบ บัญชีอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (TA) ผู้วางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้วางระบบบัญชี

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ

 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะเป็นผู้ชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ และ เป็นผู้นำทางด้าน E-Business ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

 

   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพวิทยากรบรรยาย นักพัฒนาองค์การ การจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์ สามารถเข้าสู่วงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้ หรือธุรกิจส่วนตัว

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์ด้านการตลาดของสายการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นดิน พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ เจ้าหน้าที่วิทยุการบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ หรืออาชีพอื่นๆ ทางอุตสาหกรรมบริการ อาจารย์ นักวิชาการเจ้าหน้าที่บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์การขนส่ง

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จะประกอบอาชีพ เช่น หน่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน ฝ่ายการขนส่ง หรือ ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

ภาพกิจกรรม