ดาวน์โหลดเอกสารคณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บธ.บ.)

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพกิจกรรม