วิสัยทัศน์ 

     คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มุ่งผลิตพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ ในกระบวนการคิด มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม โดยสามารถนำความรู้ทางนิติศาสตร์มาพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานและองค์กร พัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. ฝึกผนให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรุ้ ทางนิติศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในสภาวะปัจจุบัน

3. ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ

ภาพกิจกรรม