ทําไมจึงต้องตั้งอาเซียน?

ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งเห็นว่าการตั้งองค์กรความร่วมมือ ระดับภูมิภาค จะชวยให้

  1. ป้องกันการเกิดความขัดแย้ง

  2. ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยวิธีสันติ

  3. ส่งเสริมในการพัฒนาคุึณภาพชีวิตของประชาชน

 

ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน ประกอบด้วย

  1. อินโดนีเซีย

  2. มาเลเซีย

  3. ฟิลิปปินส์

  4. สิงคโปร์

  5. ไทย

  6. บรูไน

  7. เวียดนาม

  8. ลาว

  9. พม่า

  10. กัมพูชา

 

เป้าหมายการจัดตั้งอาเซี่ยน 7 ประการ

  1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม

  2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ  สันติภาพ  และความมั่นคงของภูมิภาค

  3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และด้านการบริหาร

  4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย

  5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การค้า การคมนาคม การสื่อสาร  และการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต

  6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  7. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ